مطالب

آخرین یاداشت های سایت

20 تیر
13 تیر

دست و انگشتان ما از مهمترین و کاربردی ترین اجزای بدن ما می باشد. هرجا از کاربردها و اهمیت دستانمان سخن گفته شود قطعا اولین چیزی که به ذهنمان می رسد انجام کارهای روزمره ای است که انجام می دهیم و از دستانمان برای انجام کارها بهره میبریم. اما نکته ای که در استفاده از دست به آن توجه نمی شود استفاده از دستان در هنگام سخن گفتن در سخنرانی ها یا مراسم است. استفاده از زبان بدن در هنگام سخن گفتن باعث حرکت دستان ما می شود که موجب توجه شخص مقابل به دستان و انگشتان ما و تاثیرگذاری و جذب بیشتر مخاطب به سخنان ما می شود.